America

UNITED STATES OF AMERICA • The Embassy of the United States of America
120/122 Wireless Rd, Bkk 10330
Tel 0 2205 4000 • Fax 0 2205 4131
Email: acsbkk@state.gov 
http://bangkok.usembassy.gov/